OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Mateusz Mariusz Miszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-10-2019r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy mającego siedzibę przy ul. M. Konopnickiej 16, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
należącego do dłużnika: Grażyna Marciniaka, Zbigniew Marciniak
położonego: 99-100 Łęczyca, ul. M.Konopnickiej 9/23, jest to lokal mieszkalny składający się z przedpokoju, 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, balkon. Położony na parterze o powierzchni 54,08m2
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielni mieszkaniowej Łęczycanka
(Adres spółdzielni: 99-100 Łęczyca, ul. Marii Konopnickiej 11A)
dla którego Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/00052097/8
Suma oszacowania wynosi 165 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 825,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 510,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA 64 1600 1462 1839 7364 0000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.