OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Mateusz Miszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-02-2022r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy mającego siedzibę przy Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 16, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 99-352 Dąbrowice, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/00029390/2 jest to:
działka gruntu rolnego o numerze ewidencyjnym 797, o powierzchni 1,11ha. Działka przylega do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków są do grunty klasy IIIa i IIIb. Faktycznie jest to w większości zapuszczony sad. W znacznej części zarośnięty chwastami i licznymi zakrzaczeniami i zadrzewieniami. Zgodnie z opinią biegłego sądowego „z punktu widzenia użyteczności rolniczej jest nieużytek wymagający znacznych nakładów koniecznych do przywrócenia mu prawidłowej kultury rolnej” W środkowej części działki znajduje się niewielki, stary, murowany dom o powierzchni około 70m2 i niewielki budynek gospodarczy 20m2. Stan budynków kwalifikujących do wyburzenia. Nieruchomość posiada dostęp do energii elektrycznej i wodociągu gminnego. Zgodnie z treścią Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dąbrowice, przedmiotowa nieruchomość znajduję się na terenach oznaczonych symbolem planistycznym R i przeznaczona pod uprawy polowe. Jedynie niewielki, znajdujący się pod starym siedliskiem fragment działki jest oznaczony symbolem planistycznym RM i przeznaczony pod zabudowę zagrodową.
Suma oszacowania wynosi 30 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 64 1600 1462 1839 7364 0000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Elaborat szacunkowy w/w nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika.
Nadto Komornik Sądowy informuje, iż w związku z uchyleniem pkt 3 art. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych na nabywcy ciążył będzie obowiązek podatkowy wynikający z powyższej ustawy.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
UWAGA:
– W przypadku braku odmiennego wniosku złożonego na piśmie, rękojmia osobom które nie przystąpiły do licytacji, lub nie wygrały licytacji zostanie zwrócona na rachunek z którego wpłacono rękojmie, lub przekazem pocztowym. Rękojmia nie jest zwraca w gotówce w kasie kancelarii.
Komornik Sądowy
Mateusz Miszczak