OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Mateusz Miszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-06-2022r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy mającego siedzibę Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 16, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Kadzidłowej- Karolewo 14, 99-150 Grabów stanowiącej działkę ewidencyjną numer 318/1 o powierzchni 0,299ha na której znajduję się budynek mieszkalny o powierzchni 71m2 oraz drugi budynek mieszkalny z garażem o powierzchni użytkowej 63m2, budynek inwentarski – stodoła z oborą o powierzchni zabudowy 200m2, budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 85m2 oraz garaż o powierzchni zabudowy 36m2 z bezpośrednim dojazdem do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość częściowo ogrodzona i częściowo zagospodarowana, doprowadzone wszystkie media. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grabów działka znajdują się na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i gospodarczą oraz uprawy polowe dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/00051543/3
Suma oszacowania wynosi 203 810,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 152 857,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 381,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 64 1600 1462 1839 7364 0000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Elaborat szacunkowy w/w nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika.
Nadto Komornik Sądowy informuje, iż w związku z uchyleniem pkt 3 art. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych na nabywcy ciążył będzie obowiązek podatkowy wynikający z powyższej ustawy.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
UWAGA:
– W przypadku braku odmiennego wniosku złożonego na piśmie, rękojmia osobom które nie przystąpiły do licytacji, lub nie wygrały licytacji zostanie zwrócona na rachunek z którego wpłacono rękojmie, lub przekazem pocztowym. Rękojmia nie jest zwraca w gotówce w kasie kancelarii.
Komornik Sądowy
Mateusz Miszczak