OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie
Km 408/23 w dniu: 15.05.2024 o godzinie: 12:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie
elektronicznym następujących nieruchomości:
– nieruchomości położonej przy .,Topola Szlachecka, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w
Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca)
prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/00032362/1.
Opis nieruchomości:
Działka nr 97/3 o powierzchni 0,705ha(klasoużytek RIIIa) są to grunty orne, teren niezabudowany, płaski. Działka posiada dostęp do
drogi publicznej. Działka położona na terenach zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczyca
jako RP tj uprawy rolne i 70KL drogi lokalne. Działka powstała w wyniku podziału działki 97/1, istnieje niezgodność pomiędzy
stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym wykazanym w ewidencji gruntów i dotyczy
ona nr ewid. działki. W księdze wieczystej nie został ujawniony podział działki nr 97/1 na działki o nr ewid. 97/3 i 97/4.
Suma oszacowania wynosi 34 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
25 725,00 zł.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie
od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i
oszacowania.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest kwotę 3 430,00 zł.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 64 1600 1462 1839 7364 0000 0001 najpóźniej na
2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.
– nieruchomości położonej przy Topola Szlachecka 55, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w
Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca)
prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/00032362/1.
Opis nieruchomości:
Działka nr 97/4 o powierzchni 0,3046ha(klasoużytek RIIIa- 01,1276ha oraz Br-RIIIa 01770ha) rola z zabudowaniami: 1. budynek
mieszkalny, murowany, I kondygnacyjny z poddaszem użytkowym, otynkowany, powierzchnia zabudowy 96m2, dach drewniany
kryty blachodachówką, stolarka okienna PCV; 2. budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy 139m2, 99m2, 9m2 Działka
posiada dostęp do drogi publicznej. Działka położona na terenach zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Łęczyca jako RP tj uprawy rolne i 70KL drogi lokalne. Działka powstała w wyniku podziału działki 97/1,
istnieje niezgodność pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym wykazanym w
ewidencji gruntów i dotyczy ona nr ewid. działki. W księdze wieczystej nie został ujawniony podział działki nr 97/1 na działki o nr
ewid. 97/3 i 97/4.
Suma oszacowania wynosi 286 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
215 025,00 zł.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie
od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i
oszacowania.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest kwotę 28 670,00 zł.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 64 1600 1462 1839 7364 0000 0001 najpóźniej na
2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.
Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia
konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem
https://elicytacje.komornik.pl/ oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego
rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli
bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.
Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w
systemie teleinformatycznym.
Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i zakończą się w
dniu: 22.05.2024 o godzinie: 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed
planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut.
Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega
każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci,
rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał
warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu
państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy
Mateusz Miszczak