OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Mateusz Miszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-07-2024r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy mającego siedzibę przy ul. M. Konopnickiej 16, odbędzie się druga licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika: MAŁGORZATA MUSIAŁ
położonej: 99-107 Daszyna, Opiesin,
dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1Y/00054388/9.
Nieruchomość gruntowa zabudowana oraz niezabudowana, położona w miejscowości Opiesin gmina Daszyna powiat łęczycki województwo łódzkie, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 34 o powierzchni 2,0279 ha. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową oraz uprawy polowe. Działka z podziałem na klasoużytki: RIVb pow. 0,1365ha, Br-RIIIb pow. 0,1808ha, RIVa pow. 0,2567ha, RIIIb pow. 0,3707ha, RIIIa pow. 0,4756ha, RV pow. 0,6076ha.

Nieruchomość zabudowana – na wydzielonej części działki o powierzchni 1,808 m2 znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 60,00 m2, budynek składowy o powierzchni użytkowej 108,00 m2, budynek inwentarski (stodoła) o powierzchni użytkowej 83,30 m2 oraz szopa garażowo-składowa o powierzchni zabudowy 90,00 m2. Nieruchomość nie ogrodzona i częściowo zagospodarowana, doprowadzone media. Bezpośredni dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowej utwardzonej.
Nieruchomość niezabudowana – na pozostałej części działki o powierzchni 1,8471 ha znajdują się grunty niezabudowane, przeznaczone pod uprawy polowe. Bezpośredni dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowej utwardzonej.

Suma oszacowania wynosi 297 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 198 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 700,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 64 1600 1462 1839 7364 0000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Elaborat szacunkowy w/w nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika.
Nadto Komornik Sądowy informuje, iż w związku z uchyleniem pkt 3 art. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych na nabywcy ciążył będzie obowiązek podatkowy wynikający z powyższej ustawy.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
UWAGA:
– W przypadku braku odmiennego wniosku złożonego na piśmie, rękojmia osobom które nie przystąpiły do licytacji, lub nie wygrały licytacji zostanie zwrócona na rachunek z którego wpłacono rękojmie, lub przekazem pocztowym. Rękojmia nie jest zwraca w gotówce w kasie kancelarii.

Komornik Sądowy
Mateusz Miszczak