OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Mateusz Mariusz Miszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-06-2021r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy mającego siedzibę przy Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 16 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości:

1. Działka o numerze ewidencyjnym 251 położona w obrębie Łubno o powierzchni 1,8645ha stanowiąca grunty rolne, oznaczone jako klasoużytek RIIIa o pow. 1,5163ha oraz RIIIb o pow. 0,3311ha, W-RIIIB o pow. 0,0171ha. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rolnicze dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/00005645/1. Suma oszacowania wynosi 78 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 725,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 830,00zł.

2. Działka o numerze ewidencyjnym 181/17 położona w obrębie Łubno o powierzchni 1,1491ha stanowiąca grunty rolne, oznaczone jako klasoużytek RII o pow. 0,3166 oraz RIIIa o pow. 0,8325ha. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rolnicze. Dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/00021555/1. Suma oszacowania wynosi 48 250,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 187,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 825,00zł.

3. Działka o numerze ewidencyjnym 192 położona w obrębie Łubno o powierzchni 2,8411ha stanowiąca grunty rolne, oznaczone jako klasoużytek RIIIa o pow. 1,7381ha, RIIIb o pow. 0,2906ha, RIVa o pow. 0,4406ha oraz RV o pow. 0,3718. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rolnicze. Dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/00017878/0. Suma oszacowania wynosi 119 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 89 475,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 930,00zł.

4. Działka o numerze ewidencyjnym 254/2 położona w obrębie Łubno o powierzchni 1,6502ha stanowiąca grunty rolne, oznaczone jako klasoużytek RIVa o pow. 0,2864ha oraz RV o pow. 0,8886ha, RVI 0,4752ha. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rolnicze. Dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/00017878/0. Suma oszacowania wynosi 69 290,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51 967,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 929,00zł.

5. Działka o numerze ewidencyjnym 22 położona w obrębie Kolonia Mazew o powierzchni 0,2229ha oznaczone jako klasoużytek RIVb o pow. 0,1442ha oraz PsIV 0,0787ha. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rolnicze. Dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/00025863/1. Suma oszacowania wynosi 9 360,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 020,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 936,00zł.

6.Działka o numerze ewidencyjnym 23/1 położona w obrębie Kolonia Mazew o powierzchni 1,1791ha stanowiąca grunty rolne, oznaczone jako klasoużytek RIIIa o pow. 1,0060ha, RIIIb o pow. 0,1578ha oraz RIVa 0,0153ha. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rolnicze. Dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/00025863/1. Suma oszacowania wynosi 49 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37 125,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4950,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 64 1600 1462 1839 7364 0000 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Elaborat szacunkowy w/w nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika.
Nadto Komornik Sądowy informuje, iż w związku z uchyleniem pkt 3 art. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych na nabywcy ciążył będzie obowiązek podatkowy wynikający z powyższej ustawy.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
UWAGA:
– W przypadku braku odmiennego wniosku złożonego na piśmie, rękojmia osobom które nie przystąpiły do licytacji, lub nie wygrały licytacji zostanie zwrócona na rachunek z którego wpłacono rękojmie, lub przekazem pocztowym. Rękojmia nie jest zwraca w gotówce w kasie kancelarii.

Komornik Sądowy
Mateusz Miszczak