OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Mateusz Miszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-12-2022r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 16 odbędzie się druga licytacja nieruchomości
zabudowanej gruntowej składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 68/1
i powierzchni 1043m2. Nieruchomość położona w miejscowości Grabów przy ulicy Przedrynek 27. Działka przylega do drogi publicznej. W pierzei ulicy na całej szerokości działki wzniesiony jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek mieszkalny. W głębi działki, wzdłuż jej wschodniej granicy wybudowany jest jednokondygnacyjny budynek gospodarczy. Na terenie podwórza, do jego północno – zachodniego narożnika prowadzi droga gruntowa przez teren sąsiednich działek. W księdze wieczystej nie ma informacji w kwestii służebności, przysługującej działce przedmiotowej.
W budynku mieszkalnym urządzono trzy lokale mieszkalne. Po jednym na każdej kondygnacji. W zachodniej części budynku znajduję się klatka schodowa prowadząca do poszczególnych lokali oraz piwnicy. Z tej samej klatki korzystają lokatorzy lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku znajdującym się na sąsiedniej działce, z którego tytułu ustanowiona jest na przedmiotowej nieruchomości służebność. Budynek usytuowany na sąsiedniej działce jest niższy od budynku na działce podlegającej sprzedaży, dwukondygnacyjny. Obydwa budynki „korzystają” z jednej klatki schodowej, znajdującej się w przedmiotowym budynku(opisane szczegółowo w Postanowieniu Sądu Rejonowego w Kole Wydział I Cywilny z dnia 5-09-1996r.o ustanowienie drogi koniecznej i służebności przejścia na rzecz każdoczasowego właściciela nieruchomości przyległej tj. działka 67/1 zgodnie z załączonym do postanowienia szkicem) służebność nie wygasa po dokonanej sprzedaży.
Z jednego z pomieszczeń na pierwszym piętrze znajdują się schody do kotłowni na parterze. Na parterze znajdują się dwa lokale handlowe z wejściem od frontu budynku. Budynek gospodarczy w złym stanie technicznym. Teren nieruchomości ogrodzony. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grabów przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem 1MR, przeznaczonych pod zabudowę zagrodową.
Zakres służebności polegającej na prawie korzystania z klatki schodowej przez właścicieli sąsiedniego budynku pozostaje w mocy po ewentualnej sprzedaży nieruchomości
dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/00049174/8
Suma oszacowania wynosi 538 000,00zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 358 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BNP Paribas SA 64 1600 1462 1839 7364 0000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Elaborat szacunkowy w/w nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika.
Nadto Komornik Sądowy informuje, iż w związku z uchyleniem pkt 3 art. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych na nabywcy ciążył będzie obowiązek podatkowy wynikający z powyższej ustawy.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
UWAGA:
– W przypadku braku odmiennego wniosku złożonego na piśmie, rękojmia osobom które nie przystąpiły do licytacji, lub nie wygrały licytacji zostanie zwrócona na rachunek z którego wpłacono rękojmie, lub przekazem pocztowym. Rękojmia nie jest zwraca w gotówce w kasie kancelarii.

Komornik Sądowy
Mateusz Miszczak