OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Mateusz Miszczak na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do
publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 15.12.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/
rozpocznie się pierwsza licytacja
nieruchomości położonej przy 37,Nowa Żelazna, 99-107 Daszyna, dla której (adres: ul. 37, Nowa Żelazna, 99-107 Daszyna)
prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/00038157/3.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana starym, murowanym, parterowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 55m2, i
murowanym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 8m2. Udział 1/2 części nieruchomości o numerze ewidencyjnym
146/1 i powierzchni 0,087ha.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 22.12.2022 o godzinie: 14:00 .
Suma oszacowania wynosi 14 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 875,00 zł. Licytant
przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 450,00 zł.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 64 1600 1462 1839 7364 0000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed
rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią
licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu:
numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak,
czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy
jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i
rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,
osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.
12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te
przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią
zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do
zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym
toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Mateusz Miszczak