OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 464/22 w dniu: 29.05.2024 o godzinie: 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864§ 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

– nieruchomości położonej przy .,Gać, 99-150 Grabów, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy 1V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/00039927/9. Opis nieruchomości: Niezabudowana nieruchomość rolna składająca się z pojedynczej działki gruntu rolnego o numerze ewidencyjnym 122 położona na terenie wsi Gać, o areale 0,546 ha. Nieruchomość znajduje się w wewnątrz kompleksu łąk i tak jest użytkowana. Do działki prowadzi droga gruntowa. Przedmiotowa działka znajduje się w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego na terenach oznaczonych symbolem planistycznym RZ – tereny łąk i pastwisk z zakazem realizacji obiektów kubaturowych.

Suma oszacowania wynosi 13 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 750,00 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 1 300,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 64 1600 1462 1839 7364 0000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/ oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Na podstawie art. 9864§ 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i zakończą się w dniu: 05.06.2024 o godzinie: 10:00. Na podstawie art. 9867 po § 31kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, Licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.