OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Mateusz Mariusz Miszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-10-2019r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy mającego siedzibę przy ul. M. Konopnickiej 16, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużników położonej:
1. 99-140 ŚWINICE WARCKIE, KOZANKI PODLEŚNE,dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LD1Y/00042447/4
Składająca się z działki 208/2 o powierzchni 2,70ha. Na wydzielonej części działki o powierzchni 0,62ha znajduje się dworek o powierzchni użytkowej 227,50m2, stodoła o pow. użytkowej 148m2 oraz budynek gospodarczy o pow. użytkowej 26m2. Nieruchomość nie zagospodarowana częściowo ogrodzona, istnieje możliwość doprowadzenia mediów. Pozostała część działki o pow. 2,08hastanowi park obecnie zaniedbany(zespół dworski). Nieruchomość znajduje się przy drodze publicznej o powierzchni asfaltowej, w odległości 5km od wjazdu do autostrady A2 w Dąbiu
Suma oszacowania wynosi 408 280,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 306 210,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 828,00zł.

2. 99-140 ŚWINICE WARCKIE, KOZANKI PODLEŚNE,dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LD1Y/00043067/3
Składająca się z działki 208/1 na której znajdują się grunty orne(łąki) klasa bonitacyjna ŁIV o powierzchni 0,51ha, Nieruchomość znajduje się przy drodze publicznej o powierzchni asfaltowej, w odległości 5km od wjazdu do autostrady A2 w Dąbiu
Suma oszacowania wynosi 18 060,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 545,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 806,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA 64 1600 1462 1839 7364 0000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.