OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Mateusz Miszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-01-2023r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy mającego siedzibę przy ul. M. Konopnickiej 16, odbędzie się druga licytacja nieruchomości:
1. Działka o numerze ewidencyjnym 22 położona w obrębie Kolonia Mazew o powierzchni 0,2229ha oznaczone jako klasoużytek RIVb o pow. 0,1442ha oraz PsIV 0,0787ha. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rolnicze. Dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/00025863/1. Suma oszacowania wynosi 9 360,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 6 240,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 936,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 64 1600 1462 1839 7364 0000 0001.

2. Działka o numerze ewidencyjnym 23/1 położona w obrębie Kolonia Mazew o powierzchni 1,1791ha stanowiąca grunty rolne, oznaczone jako klasoużytek RIIIa o pow. 1,0060ha, RIIIb o pow. 0,1578ha oraz RIVa 0,0153ha. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rolnicze. Dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/00025863/1. Suma oszacowania wynosi 49 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 33 000,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 950,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 64 1600 1462 1839 7364 0000 0001.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Mateusz Miszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-01-2023r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy mającego siedzibę przy ul. M. Konopnickiej 16, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości:
działka o numerze ewidencyjnym 253 położona w obrębie Łubno nr posesji 73 o powierzchni 3,165ha stanowiąca grunty rolne, oznaczone jako klasoużytek RIIIa o pow. 0,4333ha, RIVa o pow. 0,6571ha oraz RV 1,7085ha.
Na wydzielonej części działki o powierzchni 3661m2 znajduje się:
-budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 100m2,
-budynek gospodarczy o powierzchni 121,60m2,
-budynek garażowy o powierzchni użytkowej 72m2,
-budynek inwentarsko składowy o powierzchni użytkowej 410,55m2,
-budynek inwentarski o powierzchni użytkowej 67,50m2,
-budynek inwentarski o powierzchni użytkowej 81,90m2,
-budynek inwentarski o powierzchni użytkowej 138,60m2.
Bezpośredni dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej, doprowadzona energia elektryczna, woda z rurociągu gminnego
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rolnicze oraz tereny pod zabudowę mieszkaniową i letniskową w obrębie siedliska. Nieruchomość obciążona jest dożywotnią służebnością osobistą mieszkania na rzecz dwojga służebników. Wartość nieruchomości obniżono o wartość obciążającej służebności osobistej szczegółowo opisanej w księdze wieczystej a przysługującej Zofii Dębskiej i Markowi Zbigniewowi Dębskiemu
Dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/0005645/1. Suma oszacowania wynosi 307 006,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 230 254,50zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 700,60zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 64 1600 1462 1839 7364 0000 0001.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Elaborat szacunkowy w/w nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika.
Nadto Komornik Sądowy informuje, iż w związku z uchyleniem pkt 3 art. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych na nabywcy ciążył będzie obowiązek podatkowy wynikający z powyższej ustawy.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
UWAGA:
– W przypadku braku odmiennego wniosku złożonego na piśmie, rękojmia osobom które nie przystąpiły do licytacji, lub nie wygrały licytacji zostanie zwrócona na rachunek z którego wpłacono rękojmie, lub przekazem pocztowym. Rękojmia nie jest zwraca w gotówce w kasie kancelarii.

Komornik Sądowy
Mateusz Miszczak