OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Mateusz Miszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-01-2023r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy mającego siedzibę przy ul. M. Konopnickiej 16, odbędzie się druga licytacja zabudowanej nieruchomość gruntowej o powierzchni 1968m2, składająca się z jednej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 64/4. Nieruchomość zabudowana jest dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 80m2 i powierzchni użytkowej około 130m2. Budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 134m2. Dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Doprowadzone media. Budynek mieszkalny odnowiony i poddany termomodernizacji. Przedmiotowa nieruchomość nieobjęta ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Witonia położonej: 99-335 Witonia, Gołocice, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/00058352/6
Suma oszacowania wynosi 290 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 193 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 64 1600 1462 1839 7364 0000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Elaborat szacunkowy w/w nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika.
Nadto Komornik Sądowy informuje, iż w związku z uchyleniem pkt 3 art. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych na nabywcy ciążył będzie obowiązek podatkowy wynikający z powyższej ustawy.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
UWAGA:
– W przypadku braku odmiennego wniosku złożonego na piśmie, rękojmia osobom które nie przystąpiły do licytacji, lub nie wygrały licytacji zostanie zwrócona na rachunek z którego wpłacono rękojmie, lub przekazem pocztowym. Rękojmia nie jest zwraca w gotówce w kasie kancelarii.
Komornik Sądowy
Mateusz Miszczak