Zarządzenie

na podstawie: art. 22 § 1 pkt 1 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 365), art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1
1. Na terenie kancelarii może przebywać wyłącznie osoba niewykazująca typowych objawów zakażenia SARS-CoV-2, niepodlegająca kwarantannie oraz niezamieszkująca wspólnie z osobą objętą kwarantanną.

§ 2
1. Wszystkie osoby wchodzące na teren kancelarii są zobowiązane do poddania się pomiarowi temperatury ciała wykonywanemu przy użyciu termometru zdalnego.
2. W przypadku stwierdzenia, że temperatura ciała przekracza 37,0℃ osoba nie będzie wpuszczona na teren kancelarii.

§ 3
Po wykonaniu pomiaru temperatury ciała każda osoba wchodząca do kancelarii ma obowiązek zdezynfekowania rąk środkiem dezynfekującym.

§ 4
1. Do budynku kancelarii mają wstęp wyłącznie osoby posiadające zasłonięte usta i nos maseczką ochronną lub przyłbicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wyjątkowo na teren kancelarii może zostać wpuszczona osoba nieposiadająca wskazanych w pkt. 1. zabezpieczeń, jeżeli została wezwana, a z przyczyn zdrowotnych nie może nosić maseczki ochronnej.

Komornik Sądowy

Mateusz Miszczak

Proszę pukać do drzwi i czekać na otwarcie przez pracownika kancelarii!!