OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Mateusz Mariusz Miszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-09-2019r. o godz.10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy mającego siedzibę przy ul. M. Konopnickiej 16, odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/2 części w nieruchomości należącej do dłużnika: Krzysztof Lipiński
położonej: 99-100 Łęczyca, ul. Bitwy nad Bzurą, Łęczyca,
dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW: LD1Y/00058815/0. Nieruchomość to działki niezabudowane oznaczone numerami ewidencyjnymi 387/10, 387/11, 389/9, 389/10, 388/9, 388/10 o łącznej powierzchni 0,2384ha
Suma oszacowania wynosi 57 250,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42 937,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 725,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA 64 1600 1462 1839 7364 0000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.