OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Mateusz Mariusz Miszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-03-2020r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy mającego siedzibę przy ul. M. Konopnickiej 16, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości:
1. Jest to nieruchomość położona w obrębie Nędzerzew, gmina Witonia, jest to działka o numerze ewidencyjnym 244 o powierzchni 1,0715ha, stanowiąca łąkę. Zgodnie z SUiKZP gminy Witonia znajduje się na terenach oznaczonych łąk trwałych i nieużytków, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/00010935/9
Suma oszacowania wynosi 21 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 200,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 160,00zł.

2. Nieruchomość położona jest we wsi Witaszyce, gmina Góra Św. Małgorzaty, jest to działka o numerze ewidencyjnym 174/2 o powierzchni 0,22ha, stanowiąca łąkę oraz tereny zadrzewione i zakrzewione. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Św. Małgorzaty znajduje się na terenach oznaczonych jako RZ tj. tereny użytków zielonych, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/00026385/3
Suma oszacowania wynosi 5 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 900,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 520,00zł.

3. Nieruchomość położona w obrębie Marynki, gmina Góra Św. Małgorzaty, są to działka o numerze ewidencyjnym 41 o powierzchni 1,06ha oraz działka o numerze 132 o powierzchni 0,08ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Św. Małgorzaty działka nr 41 znajduje się na terenach oznaczonych jako RZ tj. tereny użytków zielonych zaś działka nr 132 jako RP tj. tereny upraw rolniczych dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/00026384/6
Suma oszacowania wynosi 28 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 075,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 810,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BNP Paribas SA 64 1600 1462 1839 7364 0000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Elaborat szacunkowy w/w nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika.
Nadto Komornik Sądowy informuje, iż w związku z uchyleniem pkt 3 art. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych na nabywcy ciążył będzie obowiązek podatkowy wynikający z powyższej ustawy.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
UWAGA:
– W przypadku braku odmiennego wniosku złożonego na piśmie, rękojmia osobom które nie przystąpiły do licytacji, lub nie wygrały licytacji zostanie zwrócona na rachunek z którego wpłacono rękojmie, lub przekazem pocztowym. Rękojmia nie jest zwraca w gotówce w kasie kancelarii.