OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Mateusz Mariusz Miszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-02-2020r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy mającego siedzibę przy ul. M. Konopnickiej 16 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 99-100 Łęczyca, ul. Górnicza 4, Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze LD1Y/00037666/7, LD1Y/00034955/9

Suma oszacowania wynosi 8 118 000,00zł w tym podatek VAT, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 088 500,00zł w tym podatek VAT są to dwie, stanowiące funkcjonalną całość, zabudowane nieruchomości. O łącznej powierzchni 15 455m2, składająca się z pięciu sąsiednich działek gruntu, z których dwie, o numerach ewidencyjnych 399/24 i 399/25 ujawnione są w księdze wieczystej LD1Y/00034955/9. Natomiast trzy, o numerach ewidencyjnych 399/47, 399/65 i 399/66 ujawnione są w księdze wieczystej LD1Y/00037666/7. Na terenie nieruchomości wzniesiona jest hala przemysłowa z częścią biurową i socjalną. O powierzchni zabudowy 8310,5m2. Do południowej części hali przylegają trzy stare budynki przemysłowe w tym jeden biurowy. Obecnie wyremontowany i funkcjonalnie połączony z halą produkcyjną. Obiekty zgodnie z opinią biegłego sądowego w dobrym stanie technicznym, wymagające, jedynie w obrębie części biurowej, niewielkiego zakresu prac wykończeniowych. Hale produkcyjne wzniesione w technologii szkieletowej bez rozprowadzenia mediów, co jest typowe dla obiektów produkcyjnych. Starsze budynki przylegające do części hali produkcyjnej wzniesiono w technologii tradycyjnej murowej. Do wyżej opisanego kompleksu doprowadzone media. Łącznie z przyłączem gazowym. Na przedmiotowej nieruchomości w pasie przebiegu sieci gazowej, ustanowiona jest służebność przesyłu. Obszar zajęty pod stację gazową wynosi 8,64m2. Posiada kształt prostokąta. Drugi pas gruntu zajęty pod służebność przesyłu dotyczy pasa gruntu nad przyłączem gazowym. Biegnącym od granicy działki do stacji gazowej. Stacja gazowa znajduje się przy granicy z drogą publiczną, ulica Górniczą. W jedynym miejscu gdzie przedmiotowy kompleks działek ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Jest to wąski siedmiometrowy pas gruntu. Jak stwierdza biegły sądowy „usytułowanie stacji gazowej uniemożliwia wykorzystanie go jako wjazdu na nieruchomość. Zwłaszcza przeznaczonego dla dużych ciągników siodłowych. I w konsekwencji zmusza właścicieli nieruchomości do poszukiwania alternatywnego dojazdu do nieruchomości.”

Przedmiotowe nieruchomości, położone jest w terenach, które nie są objęte ustaleniami planu miejscowego. Zgodnie z treścią Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łęczyca przyjętego na mocy Uchwały Rady Miasta Łęczyca Nr 276/XXXIX/201 z dnia 26-10-2001r. oznaczone symbolem planistycznym Ua. Jako tereny istniejącej, adaptowanej zabudowy, w tym zawierające niewielkie rezerwy na uzupełnienie, również tereny wymagające przekształceń i rehabilitacji(śródmieście)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 811 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA 64 1600 1462 1839 7364 0000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Służebność ustanowiona na nieruchomości na rzecz Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia zgodnie z art. 1000§2 kodeksu postępowania cywilnego.

UWAGA:

W przypadku braku odmiennego wniosku złożonego na piśmie, rękojmia osobom które nie przystąpiły do licytacji, lub nie wygrały licytacji zostanie zwrócona na rachunek z którego wpłacono rękojmie, lub przekazem pocztowym. Rękojmia nie jest zwraca w gotówce w kasie kancelarii.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów