OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Mateusz Mariusz Miszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-10-2019r. o godz.09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy mającego siedzibę przy ul. M. Konopnickiej 16, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 39. Działka o areale 1,89ha. Na działce usytułowane jest siedlisko( o powierzchni 0,19ha) zabudowane murowanym, wysokopodpiwniczonym budynkiem mieszkalnym o powierzchni 124m2 oraz budynki gospodarcze odpowiednio budynkiem składowym o pow. 190m2, wielostanowiskowy garaż rolniczy 150m2 i budynek ogólnogospodarczy 130m2. Działka z dostępem do drogi publicznej. Działka zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabów w przeważającej większości oznaczona symbolem planistycznym R- przeznaczenie pod produkcję rolną z dopuszczeniem do zabudowy zagrodowej. Na gruntach V i VI dopuszczalne zalesienie. Południowa część działki w obrębie istniejącego siedliska znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MR- przeznaczenie pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem usług w obrębie parteru budynków mieszkalnych należącej
do dłużnika: Wiesław Krygier położonej: 99-150 Grabów, ul. Kochanowskiego 15
dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/00040303/9
Suma oszacowania wynosi 360 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 270 375,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 050,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA 64 1600 1462 1839 7364 0000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nadto Komornik Sądowy informuje, iż w związku z uchyleniem pkt 3 art. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych na nabywcy ciążył będzie obowiązek podatkowy wynikający z powyższej ustawy.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.